Date News & Events
Oct
01
2018
Second Provisional Select List
Jun
14
2018
Medical Examination Call letter has been uploaded for THE POST OF POLICE CONSTABLE (FPB) (MEN & WOMEN) -2017 Download (from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Jun
06
2018
Provisional Select List
Feb
20
2018
ET-PST Call letter has been uploaded for THE POST OF POLICE CONSTABLE (FPB) (MEN & WOMEN) -2017 Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in Call letter without fail.
Nov
14
2017
Final Answer Key
Oct
24
2017
Provisional Answer Key
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Oct
16
2017

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 22-OCT-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE CONSTABLE (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sl No DESCRIPTION DATE
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION 24/07/2017
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION 14/08/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE 16/08/2017
AGE CRITERIA
Sl.No.
PÀæªÀĸÀASÉå
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. PC(FPB) GM 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

Know Your Age
14/08/2017

(BORN BETWEEN 14.08.1992 AND 14.08.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

(BORN BETWEEN 14.08.1990 AND 14.08.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

TRIBAL 19YEARS/
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

(BORN BETWEEN 14.08.1987 AND 14.08.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

EDUCATIONAL QUALIFICATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION
PC(FPB) MUST HAVE PASSED PUC OR EQUIVALENT QUALIFCATION IN SCIENCE HAVING PHYSICS, BIOLOGY, CHEMISTRY, MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE ELECTRONICS AS ONE OF THE SUBJECTS.
PC(FPB)
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B 250
02 SC , ST, CAT-01 100
ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST
PHYSICAL STANDARD
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PC(FPB) HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded (Minimum Expansion must be 5 Cms)
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING , WOMEN)
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in PST Candidate only 1600 Mtrs Run 6.30 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80 Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PC(FPB) HEIGHT 157 Cms For Women 168 Cms for Inservice
CHEST (For Men Only) 86 Cms- When fully expanded (Minimum Expansion must be 5 Cms) For Inservice
WEIGHT (For Women only) 45 Kg
FOR WOMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in PST Candidate only 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75. Mtrs (In 3 chance only)
Vacancies In PC(FPB)
Sl No Post HK & NON HK Region Reserved Posts
    Direct  
    MEN WOMEN
    HK NON HK HK NON HK TOTAL
01 PC(FPB) 02 02 01 01 06